การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ 1 2 3 4 8 9...

7 สิงหาคม 2561

ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ ซอยนาจอมเทียน 38 หมู่ 3 ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 66 ชุด ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ กว่้าง 0.98 เมตร ยาว 0.98 เมตร จำนวน 104 ชุด ตามแบบแปลนของ ท...