การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการแก้ไขมลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...

20 ธันวาคม 2561

โครงการแก้ไขมลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ปุ๋ยหมัก (ระยะที่ 1)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปรกฟ้า-แยกหนองหอย-...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปรกฟ้า-แยกหนองหอย-3245 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายคอกม้า-ศาลา...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณถนนสายคอกม้า-ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 ทม.ปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกฤษฎา ทองคำบรรจ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยช...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ ๙ ไร่) หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 4 เชื่อมซอย 6 หมู่ที่ 2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนอ...

12 ธันวาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี...