ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง

นายภัครธรณ์  เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โทร. 0 3827 4441

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 1

โทร. 0 3828 2581

นายนริศ นิรามัยวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 2

โทร. 0 3827 5032

นายนิติ วิวัฒน์วานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 3

โทร. 0 3879 1836

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 4

โทร. 0 3827 4159