โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

5 มิถุนายน 2561 - 20 กรกฎาคม 2561

เข้าชม 379 ครั้ง

27 มิถุนายน 2561

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตามงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ราคากลาง 564,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)