การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก...

27 กรกฎาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี...