คณะกรรมการ และคณะทำงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และ คณะทำงานฯ ต่างๆ เกี่ยวกับ CCTV จังหวัดชลบุรี

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และ คณะทำงานฯ ต่างๆ เกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี...

11 สิงหาคม 2564