ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจังหวัด

หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๕๙๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

24 สิงหาคม 2560

609 ครั้ง

หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๖๑๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซตื

24 สิงหาคม 2560

709 ครั้ง