การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ของอำเภอสัตหีบ...

12 พฤษภาคม 2563

เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ของอำเภอสัตหีบ จำนวน 8 โครงการดังนี้ 1. โครงการขยายเขตประปาบาดาล โดยวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความยาว รวม 1,250 เมตร ซอย วัดเขาบายศร...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ใน...

20 กันยายน 2562

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...