ผลการสำรวจ

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

พึงพอใจมาก: 54%
พึงพอใจปานกลาง: 16%
ปรับปรุง: 32%