ผลการสำรวจ

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

พึงพอใจมาก: 76%
พึงพอใจปานกลาง: 10%
ปรับปรุง: 4%