ผลการสำรวจ

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 18%
ปรับปรุง: 22%