ผลการสำรวจ

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

พึงพอใจมาก: 58%
พึงพอใจปานกลาง: 17%
ปรับปรุง: 26%