ผลการสำรวจ

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

พึงพอใจมาก: 78%
พึงพอใจปานกลาง: 8%
ปรับปรุง: 3%