ผลการสำรวจ

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 15%
ปรับปรุง: 10%