โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

6 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม 1193 ครั้ง

27 มิถุนายน 2561

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ราคากลาง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)