โครงการตามพระราชดำริฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ที่ตั้งของโครงการฯ ตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ตั้งอยู่ที่วัดเขาดินญานนิมิต ม.7 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วัดเขาคีรีรมย์ ม.3 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และพื้นที่จิตตภาวันวิทยาลัย ต.นาเกลือ อ.บางละ...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาคว...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึ...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทย เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มแรกจากสุขภาพแม่ลูก ความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ให้แม่เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ดังคำขวัญที่พระราชทานว่า “ นมแม่ คือ หยดแรกของ-สายใยรักแห่งครอบครัว “ แนวคิดการดำเนินโครงการสาย...

28 กุมภาพันธ์ 2560