โครงการตามพระราชดำริฯ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทย เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มแรกจากสุขภาพแม่ลูก ความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ให้แม่เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ดังคำขวัญที่พระราชทานว่า “ นมแม่ คือ หยดแรกของ-สายใยรักแห่งครอบครัว “ แนวคิดการดำเนินโครงการสาย...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึ...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาคว...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื...

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ที่ตั้งของโครงการฯ ตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ตั้งอยู่ที่วัดเขาดินญานนิมิต ม.7 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วัดเขาคีรีรมย์ ม.3 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และพื้นที่จิตตภาวันวิทยาลัย ต.นาเกลือ อ.บางละ...

28 กุมภาพันธ์ 2560