ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี

ข้อกำหนด (ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...

17 กรกฎาคม 2563