โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่...

29 มีนาคม 2565

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 24 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้า...

28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนภา...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ รุ่น 9...

24 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 9 (ปธส.9) กำหนดการศึกษาอบรม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์และแบบห้องเรียน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สวทช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร...

7 กุมภาพันธ์ 2565

สวทช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่น 6 2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการประชุมและการเขียน...

19 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่น 9 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00- 16.00 น. อบรม Online ผ่านระบบ Zoom...