การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4404/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2 พฤศจิกายน 2563

305 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3003/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

10 สิงหาคม 2563

705 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 777/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

4 มีนาคม 2563

109 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5341/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

23 ธันวาคม 2562

89 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4085/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2 ตุลาคม 2562

307 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2984/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

6 สิงหาคม 2562

149 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4688/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

23 ตุลาคม 2561

336 ครั้ง