ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 6347/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

29 ธันวาคม 2564

2938 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5682/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

12 พฤศจิกายน 2564

2401 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2277/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

12 พฤษภาคม 2564

3070 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 343/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง

21 มกราคม 2564

8196 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4404/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2 พฤศจิกายน 2563

648 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3003/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

10 สิงหาคม 2563

1706 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 777/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

4 มีนาคม 2563

309 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5341/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

23 ธันวาคม 2562

246 ครั้ง