ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดชลบุรี

การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3195/2560 การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี...

31 สิงหาคม 2561