การแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด

การกำจัดขยะด้วยกระบวนการทางความร้อนสูง พร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งสาขาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ปีหนึ่ง ๆ มากกว่า 5-10% ต่อเนื่องทุกปี เป็นเหตุให้มีประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อทำการค้า การลงทุน...

11 สิงหาคม 2560

ระบบ logistic (Public Transportation)

เป็นกระบวนการวางแผน การดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ การเก็บรักษาสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งระบบ Logistic ที่ดีจะต้องมีต้นทุนโดยรวมของทุกขั้นตอนที่อยู่ใน...

11 สิงหาคม 2560

แหล่งน้ำ (การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ)

จังหวัดมีนโยบายยึดถือภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่ประชาชนเคยกักเก็บน้ำให้เต็มเพื่อใช้ในฤดูแล้ง จึงได้กำหนดแนวทางให้อำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสร้างแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ตอนฤดูแล้ง โดยแนะนำให้จัดสร้างถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินทุกครัวเรือนเพื่อกักเก็บน้ำ จ...

11 สิงหาคม 2560