หมายเลขติดต่อหน่วยงานสำคัญ

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานจังหวัดชลบุรี 0-3827-5034
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี 0-3828-2585
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 0-3828-5445-7
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 0-3828-5734, 0-3828-4349
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 0-3879-1922, 0-3828-7174
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 0-3827-6198-9
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 0-3827-8031-2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 2 ชลบุรี 0-3828-2993
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี 0-3827-7728, 0-3827-5249
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 0-3839-8038-43, 0-3845-5918-22
ศาลาว่าการเมืองพัทยา 0-3825-3191, 0-3825-3100
ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี 0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282
ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม 0-3847-3262, 0-3846-1122, 0-3847-3789
ที่ว่าการอำเภอพานทอง 0-3845-1982, 0-3845-0193, 0-3845-1110, 0-3845-2331
ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง 0-3875-0653
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 0-3831-3909, 0-3831-0538, 0-3831-1020
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง 0-3822-1335, 0-3822-1124
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ 0-3843-7945-6, 0-3843-7508, 0-3843-7541
ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง 0-3821-1246, 0-3821-1266, 0-3821-1234
ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ 0-3821-9223, 0-3821-9760
ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง 0-3821-6201, 0-3821-6013
ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ 0-3816-6246, 0-3816-6266
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี 0 3846 7683, 0 3845 5086, 0 3845 5147
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 0 3805 4701-3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง 0 3844 5034, 0 3875 2258-64, 1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม 0 3846 2208, 0 3805 4701, 0 3846 1033, 0 3846 1280
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา 0 3832 2609, 0 3831 3906, 0 3832 6559-60,0 3832 2170, 0 3831 1011
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 0 3838 4720, 0 3838 4052, 0 3838 1071, 0 3838 1537, 1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง 0 3845 2733, 1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 0 3822 1007, 1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์ 0 3820 9222
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อทอง 0 3821 1341, 0 3821 1460
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ 0 3821 9202
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลบึง 0 3898 3481
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสีชัง 0 3821 6190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมเทียน 0 3807 6263
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะล้าน 0 3843 4168
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 0 3827 3553-4, 0 3827 5818-9
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 0 3828 7197, 0 3827 4865-6, 0 3827 0169
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 0 3844 3710, 0 3844 4325
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 0 3846 1042, 0 3846 2973
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 0 3831 1825, 0 3831 1131
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 0 3835 4507-8, 0 3835 4580, 0 3835 0447-8
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 0 3822 2461-5
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัตหีบ 0 3843 8714-5, 03843 7838
กองเรือยุทธการ 0 3843 7102-6, 0 3843 9479
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) 0 3843 7116, 0 3833 4271, 0 3833 4564
ฐานทัพเรือสัตหีบ 0 3843 7163, 0 3843 7600
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) 0 3843 1476-7
กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 0 3834 1925, 0 3834 1429, 0 3835 8127, 0 3835 7511
มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) 0 3828 2899, 0 3828 2888, 0 3820 3534, 0 3820 3539
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1) 0 3805 6099, 0 3805 6100-1
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ 0 3828 6881, 0 3827 3516
สนง.สัสดีจังหวัดชลบุรี 0 3828 3575
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จว.ชบ.) 0 3828 2984
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี 0 3827 9448
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดชลบุรี 0 3811 3369-74, 0 3827 8167
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 0 3828 6418, 0 3828 2446, 0 3828 6428
สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี 0 3827 8145-6
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 0 3846 7155, 0 3846 7891-3
สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี 0 3827 9169, 0 3827 7217, 0 3827 4279
สนง.การค้าภายในจังหวัดชลบุรี 0 3827 6770, 0 3827 0055
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี 0 3827 9169, 0 3827 4812
ศูนย์ ชั่ง ตวง วัด ภาคตะวันออก (ชลบุรี) 0 3806 9024-8
สนง.การค้าต่างประเทศเขต 3 (ชลบุรี) 0 3834 1173-4, 0 3834 2500
สนง.คลังจังหวัดชลบุรี 0 3828 3023, 0 3828 2589
สนง.ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี 0-3827-9166, 0-3828-3752, 0-3828-3712
สนง.สรรพสามิตภาคที่ 2 0 3878 3511, 0 3827 3425
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 0 3827 8700-1
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 0 3832 3552, 0 3832 7361-5
สนง.สรรพากรภาค 5 0 3828 7901-7, 0 3827 3065, 0 3828 2552, 0 3827 7110, 0 3827 7852, 0 3827 8901-4
สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 0 3827 6746, 0 3826 1353-7
สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 0 3832 6490-8
สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 0 3825 0695, 0 3825 0670-6
สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0 3840 7713, 0 3840 7777, 0 3840 7702
ธนาคารออมสินภาค 15 0 3838 7022-6
สนง.ออมสินเขตชลบุรี เขต 1 0 3838 6181, 0 3838 2190
ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี 0 3828 2108, 0 3827 3815
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สนง.ธกส.) จังหวัดชลบุรี 0 3878 0784-5, 0 3828 3072-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาชลบุรี 0 3828 3034, 0 3828 5414
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนง.ธอส.) เขต 2 ชลบุรี 0 3838 7978
นาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาชลบุรี 0 3876 5781-5
สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดชลบุรี 0 3827 6498-9
สนง.สาขาอาวุโสบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ (บสย.) สนง.สาขาชลบุรี 0 3811 1434-5
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาชลบุรี 0 3828 5631, 0 3878 4171-2, 0 3814 4051-3
สนง.ขนส่งจังหวัดชลบุรี 0 3827 5200
สนง.ทางหลวงที่ 14 0 3832 1173, 0 3831 0399, 0 3831 1253-4, 0 3831 0518
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 0 3875 8538-42, 0 3826 1553
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 0 3838 5778-83, 0 3838 4508
สนง.บำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 0 2360 7954
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 0 3826 1654-6, 0 3826 1854
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี 0 3827 8346
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา 0 3841 1441
ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ชลบุรี) 0 3840 0270-1
สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี 0 3820 2043-5
สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) 0 3820 2072-9, 0 3820 1138
ท่าเรือแหลมฉบัง 0 3849 0000, 0 3840 9311-3
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง 0 3831 4004-9, 0 3831 4010-3
สนง.สถิติจังหวัดชลบุรี 0 3828 2152, 0 3879 1895-6
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี 0 3819 2102, 0 3819 2082
สนง.ไปรษณีย์เขต 2 0 3827 8300-2
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 0 3828 2245
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา) 0 3825 0590
สถานีอุตุนิยมวิทยา (เกาะสีชัง) 0 3821 6196
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี (TOT) 0 3827 5411-4, 0 3827 3026, 0 3827 1033
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สนง.บริการลูกค้า กสท.ชลบุรี (CAT) 0 3827 3101, 0 3367 9042
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 0 3827 7877, 0 3828 2586
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรี) 0 3824 0100, 0 3824 1072
สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง 0 3824 1373, 0 3824 1492
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง 0 3824 1121, 0 3824 1759
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 0 3824 1741-2
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 0 3823 4402-3
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี 0 3823 4430
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 0 3824 0220, 3824 0135
สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 0 3824 0938-9, 0 3824 0821, 0 3824 1820
สนง.เคหะชุมชนชลบุรี 1 (พัทยา) 0 3807 8760-2, 0 3848 9171-3
สนง.เคหะชุมชนแหลมฉบัง 0 3849 4993-4, 0 3849 0359, 0 3840 0155
สนง.เคหะชุมชนชลบุรี 2 (บ้านเซิด) 0 3846 6982-3
บ้านมิตรไมตรีชลบุรี 0 3822 3050, 0 3822 3607
เรือนจำกลางชลบุรี 0 3827 2827, 0 3828 2692, 0 3819 8000
สนง.ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 0 3846 7793-5
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 0 3828 2002, 0 3828 7534
เรือนจำพิเศษพัทยา 0 3817 0670-3
สนง.คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 0 3839 7682-3, 0 3846 7002
สนง.บังคับคดีจังหวัดชลบุรี 0 3845 5933-6
สนง.บังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 0 3825 1758-9
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี 0 3826 3171, 0 3816 0450
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 0 3816 0451-3
สนง.แรงงานจังหวัดชลบุรี 0 3827 8582, 0 3828 2447, 0 3828 5611
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 0 3832 3665, 0 3831 1305, 0 3832 7493-4
สนง.จัดหางานจังหวัดชลบุรี 0 3839 8053-4
สนง.ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 0 3878 4420-4, 0 3819 8670-4, 0 3827 1803, 0 3828 2244
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 0 3827 6445-6, 0 3827 6821-7
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 2 (ชลบุรี) 0 3827 3713-4
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 0 3839 8268-9, 0 3846 7776, 0 3846 7346
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 0 3831 1234, 0 3832 2481, 0 3832 5727
สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี 0 3828 2381-3
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ภาคตะวันออกและภาคกลาง) 0 3846 7372-4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 0 3804 7528-31
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 0 3831 8444
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 8 0 3867 2506
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 0 3827 9631, 0 3824 9347-9
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 0 3827 6407, 0 3827 7407
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 0 3828 6339
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 0 3827 4124-5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 0 3826 1201-3, 0 3827 3701-2, 0 3878 4064-7
สนง.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 0 3849 0940-9
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคตะวันออกเขต 3 0 3834 1633, 0 3834 1981-2
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 0 3840 4953, 0 3840 4901-2, 0 3840 4997-9
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดชลบุรี (ATSME) 0 3878 4444, 0 3827 5774
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 0 3827 4284, 0 3875 8427
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.พัทยา 0 3841 6799, 0 3842 7667, 0 3842 8750
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 0 3828 2969
สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชลบุรี 0 3805 4192-4
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 0 3805 4291-3
สนง.พลังงานจังหวัดชลบุรี 0 3805 7241-3
สนง.ประจำฐานสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ 0 3835 1331, 0 3835 1007
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 0 3827 9621, 0 3827 9776, 0 3827 1734, 0 3828 8933
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (สพป.1) และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 0 3828 5366, 0 3827 2062, 0 3827 9621, 0 3828 8758
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (สพป.2) 0 3847 4630-5
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.3) 0 3823 4218-20, 0 3823 4189-91
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 0 3820 2000-2, 0 3820 2098
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 0 3839 7501-5
สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดชลบุรี 0 3827 7542, 0 3828 7148
สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดชลบุรี 0 3839 8392-3
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 0 3828 4204-5
สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี 0 3827 8187
สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี 0 3839 8049
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 0 3827 4045
สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 0 3846 7254
สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0 3839 8044-5
ศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 0 3878 4071
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีที่ 2 0 3832 2482
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี 0 3832 1583
สนง.พัฒนาที่ดินเขต 2 0 3835 1410
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี 0 3838 9107
สนง.ชลประทานที่ 9 0 3834 1432
สนง.ก่อสร้าง สนง.ชลประทานที่ 9 0 3834 3884-5
โครงการก่อสร้าง สนง.ชลประทานที่ 9 0 3877 7522
โครงการชลประทานชลบุรี 0 3834 1350
สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 0 3816 7285
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 0 3820 9201
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี 0 3826 3351-2
สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 0 3835 1662
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี 0 3835 7790
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี 0 3840 9348
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง 0 3832 6512
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 0 3874 2116-9
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี 0 3823 1271
สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 0 3893 2450-60
โรงพยาบาลชลบุรี 0 3893 1000-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 0 3832 0200-49
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 0 3827 5663-5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0 3828 5532-4, 0 3828 2608, 0 3879 7090
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 0 3878 4001-5, 0 3845 5632-6
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี 0 3839 7233, 0 3839 7464, 0 3846 7249-51
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 0 3814 8165-9
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี 0 3827 7057-8, 0 3827 1881-2
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี 0 3845 5269, 0 3845 5165, 0 3878 4006-7, 0 3878 4533
ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 0 3834 3570-8
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 3.1 ศรีราชา 0 3831 1536, 0 3831 1529
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 0 3839 4850-3, 0 3838 6554
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 0 3839 3258, 0 3839 0351, 0 3839 0038, 0 3810 2127-32, 0 3810 2911-6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 0 3835 8201-27, 0 3835 8137-40
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 0 3825 3700, 0 3875 4450, 0 3875 4460
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 0 3874 3690-9, 0 3874 3700, 0 3879 4718
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 3835 4580-6, 0 3835 1169
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 0 3825 9050-5, 0 3825 9069
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 3824 0244
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (ETECH) 0 3820 6081
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 0 3827 7043