ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

คู่มือประชาชน การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ...

10 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือประชาชน การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองพิืธีการศพท่ี่ได้รับพระราชทาน พ.ศ. 2564...

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธร...

10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566...

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเล...

9 กุมภาพันธ์ 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกของสำนักงานศาลปกครอง...

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการจัดทำตัวชี้วัดการพ...

9 กุมภาพันธ์ 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data)เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ(Open Data)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือก...

8 กุมภาพันธ์ 2566

ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอติดต่อสำนักงานความร่วมมือ...

8 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอติดต่อสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน...