ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกา...

8 มีนาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566...

ข่าวใหม่

การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ...

3 มีนาคม 2566

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบ...

ข่าวใหม่

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566...

28 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชล...

ข่าวใหม่

แบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำ...

24 กุมภาพันธ์ 2566

แบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน...