ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง...

8 มกราคม 2564

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณัรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563...

ข่าวใหม่

การชะลอการเดินทางของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและบุคลากรใ...

7 มกราคม 2564

จังหวัดชลบุรี ขอให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรีชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่ และหากมีความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ให้ดำเนินการขออนุญาตต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณา...

ข่าวใหม่

มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค...

6 มกราคม 2564

มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 2/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564...