ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เรื่อง รายงานสรุปผลกา...

2 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชน ครั้งที่ 1 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติกา...

ข่าวใหม่

การรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ผ่านระบบพร...

2 พฤศจิกายน 2565

  ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) โดยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน เพื่อความสะดวก รวดเร...

ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (Wo...

1 พฤศจิกายน 2565

กรมโยธาธิการเเละผังเมือง โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เเจ้งจังหวัดชลบุรีว่าจะดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565 (World Town Planning 2022) เรื่อง Decoding the Future...