ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการ...

15 มกราคม 2564

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564...

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่...

15 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับที่ 1-2564)...

ข่าวใหม่

ประกาศหลักเกณฑ์ และประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ...

15 มกราคม 2564

ประกาศหลักเกณฑ์ และประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME พ.ศ. 2563...

ข่าวใหม่

บัญชีราคามาตรฐาน

13 มกราคม 2564

สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป...