มาตรการการเข้าออกของจังหวัดชลบุรี

8 มิถุนายน 2563

มาตรการการเข้าออกของจังหวัดชลบุรี


จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินมาตรการการเข้าออกจังหวัด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563


ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน


แนวทางการปฏิบัติในการห้ามออกนอกเคหสถาน


แนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบ Thai QM


มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งต้องเข้าสถานกักกันโรคระดับท้องที่ (Local Quarantine)


มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต


หลักเกณฑ์ และแนวทางกำหนดสถานที่กักกันโรค


ให้บริษัทฮุนไดสามารถขนส่งอะไหล่และรถยนต์ใหม่ | เอกสารประกอบ


ประกาศ/คำสั่งจังหวัด

ข้อมูลสถานการณ์

ช่องทางการติดต่อ

ข่าวการดำเนินงาน


© จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000