ผลการดำเนินงานโครงการ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดชลบุรี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจ อันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อการรับรองสิทธิได้รู้ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนนำข้อม...

24 ธันวาคม 2561