ผลการดำเนินงานโครงการ


การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด "จังหวัดชลบุรี"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวั...

25 กุมภาพันธ์ 2564