ช่องทางการติดต่อ

8 มิถุนายน 2563

ช่องทางการติดต่อ


- ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3811 9777 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


- Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


- Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี


- Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี


- Facebook ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


ประกาศ/คำสั่งจังหวัด

มาตรการเข้าออกจังหวัด

ข้อมูลสถานการณ์

ข่าวการดำเนินงาน


© จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000