หนังสือราชการจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ COVID-19

24 สิงหาคม 2563

เดือนสิงหาคม


วันที่

เลขหนังสือ

เรื่อง

13 ส.ค. 63

มท 0211.3/ว4722
มท 0211.3/12584

หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัด และหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เดือนกรกฎาคม


วันที่

เลขหนังสือ

เรื่อง

1 ก.ค.63

ชบ 0018/ว 147

หนังสือส่งข้อกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขยายเวลาฯ

9 ก.ค.63

ชบ 0017.3/ว 520

ขอให้จัดส่งหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทาง e-mail

เดือนมิถุนายน


วันที่

เลขหนังสือ

เรื่อง

5 มิ.ย.63

ชบ 0017.3/ว 425

ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

6 มิ.ย.63

ชบ 0018/ว 127
ชบ 0018/ว 128
ชบ 0018/ว 129

การผ่อนคลายการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

12 มิ.ย.63

ชบ 0017.3/ว 444

สสส.ร่วมกับ สธ.ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

12 มิ.ย.63

ชบ 0017.3/ว 445

หน่วยงานที่ขอให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

13 มิ.ย.63

ชบ 0017.3/ว 447

การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

13 มิ.ย.63

ชบ 0018/ว 135
ชบ 0018/ว 136

จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ)
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (แจ้งเมืองพัทยา และเทศบาลทุกแห่ง)

17 มิ.ย.63

ชบ 0017.3/ว 461

สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จาก สสส. และ สธ.

22 มิ.ย.63

ชบ 0017.3/ว 470

e-mail สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เดือนพฤษภาคม


วันที่

เลขหนังสือ

เรื่อง

2 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3054

มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Local Quarantine)

5 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3079

การละหมาดวันศุกร์

7 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3151

การสนับสนุนการสั่งซื้อนม UHT ไทย-เดนมาร์ก ในช่วง COVID-19

7 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3152

มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต

8 พ.ค.63

ชบ 0018/ว 3111
ชบ 0018/ ว 3112
ชบ 0018/ว 3113
ชบ 0018/12542

คำสั่งจัดตั้ง ศปก.จ.ชลบุรี (จังหวัด)
คำสั่งจัดตั้ง ศปก.จ.ชลบุรี (อำเภอ)
คำสั่งจัดตั้ง ศปก.จ.ชลบุรี (เทศบาล)
คำสั่งจัดตั้ง ศปก.จ.ชลบุรี (เมืองพัทยา)

8 พ.ค.63

ชบ 0018/ว 3147

ขอเลื่อนการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ชลบุรีประจำปี พ.ศ.2563

8 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3178

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

8 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3179

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

11 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3193

ให้บจก. ฮุนได มอเตอร์ (ปทท) ขนส่งอะไหล่และรถยนต์ใหม่ | เอกสารประกอบ

11 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3194

ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

11 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3196

การเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19

11 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3197

แจ้งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

13 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 326

ให้การบริหารจัดการ COVID-19 เป็นวาระแห่งชาติ

13 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3245

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องยกเว้นเป็นการเฉพาะ ข้อห้ามคนต่างด้าวเข้าราชอาณาจักร

18 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3338

ประกาศจุฬาราชมนตรีฯ ฉบับที่ 6 เรื่องการผ่อนปรนการละหมาด

18 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3340

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563

25 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3471

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

25 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3472

หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดถสถานที่กักกันโรค

25 พ.ค.63

ชบ 0017.3/ว 3473

มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในปีการศึกษา 2563

28 พ.ค.63

ชบ 0031/ว 3594

การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม กรณี
การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
| ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 7 | คำสั่งฯ ที่ 3 | คู่มือ

 

 

 

 

 

 

 

 


เดือนเมษายน


วันที่

เลขหนังสือ

เรื่อง

3 เม.ย.63

มท 0230/ว 2039

แนวทางปฏิบัติในการห้ามออกนอกเคหสถาน

7 เม.ย.63

ชบ 0031/ว 2385

แนวทางปฏิบัติสำหรับงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆประกาศกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ 

9 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2453

ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงวันสงกรานต์ ปี พ.ศ.2563

10 เม.ย.63

ชบ 0031/ว 2469

แนวทางการปฏิบัติประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2563

10 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2501

แนวทางการจัดพระราชพิธีฯ ในช่วง COVID-19 | มท 0201.3/ว 2105 ลงวันที่ 8 เม.ย.63 เรื่อง
แนวทางการจัดงานพระราชพิธี และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ

11 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2502

มาตรการเฝ้าระวังการรวมกลุ่มในช่วง COVID-19

13 เม.ย.63

สพร 2563/ว 1070

การใช้ MailGOThai

14 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2569

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 3

16 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 323

ให้ติดต่อกระทรวงดิจิทัลทาง e-mail

16 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2659

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 | การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

16 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2661

ประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับที่ 4 ปี พ.ศ.2563

17 เม.ย.63

ชบ 0018/ว 2596

ขยายเวลาการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน

21 เม.ย.63

ชบ 0018/ว 2753

การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน | มท 0320/5751 ลงวันที่ 13 เม.ย.63 | ประกาศจุฬาราชมนตรี 7 เม.ย.63 |
ประกาศจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 2) 21 มี.ค.63 | ประกาศจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 3) 25 มี.ค.63 | ประกาศจุฬา
ราชมนตรี (ฉบับที่ 4) 14 เม.ย.63
| สกอท 03.067 ลงวันที่ 7 เม.ย.63 ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ |
สกอท 03.069 ลงวันที่ 13 เม.ย.63 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

24 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 2943

มาตรการช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงาน

24 เม.ย.63

มท 0201.2/ว 2427

12 หน่วยงานขอจัดส่งหนังสือทาง e-mail

29 เม.ย.63

ตช0029.161/ว1512

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

30 เม.ย.63 

ชบ 0018/ว 2974
ชบ 0018/ว 2975

แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากฐานข้อมูล ThaiQM
แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับอำเภอ และอปท.
คำสั่ง มท.ที่ 330/2563 | บัญชีมอบอำนาจ | ผังแนวทางการบริหารความช่วยเหลือ |
ผู้ได้รับผลกระทบรายอำเภอ | มท 0305.1/ว 2448 ลงวันที่ 27 เม.ย.63

30 เม.ย.63

ชบ 0017.3/ว 3001

การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

     

เดือนมีนาคม


วันที่

เลขหนังสือ

เรื่อง

10 มี.ค.63

ชบ 0017.3/ว 1664

ยกเลิกงานวันรวมน้ำใจจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2563

10 มี.ค.63

ชบ 0017.3/ว 1683

หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

12 มี.ค.63

ชบ 0018/ว 1622

งดจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2563

26 มี.ค.63

ชบ 0018/ว 2050

การจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน

27 มี.ค.63

ชบ 0017.3/ 9015

การใช้ Application AOT เพื่อติดตามผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (แจ้ง ตม.ชบ.) | เอกสาร ต.8 | คู่มือ AOT
สำหรับผู้เดินทาง
| คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดน

27 มี.ค.63

ชบ 0017.3/ว 2117

การใช้ Application AOT เพื่อติดตามผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมาณฑล กลับภูมิลำเนา (แจ้งอำเภอ)

30 มี.ค.63

มท 0201.3/ว 1927

แนวทางการจัดงานรัฐพิธี