ข้อกำหนด (ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

17 กรกฎาคม 2563