โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)...

20 สิงหาคม 2564

อบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ...

6 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 21 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลัก...

30 มิถุนายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 21...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น1...

24 มิถุนายน 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น12 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบ...

1 มิถุนายน 2564

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 รับสมัครตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนีย...

28 เมษายน 2564

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่...