โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การขยายเวลารับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจกา...

20 เมษายน 2564

การขยายเวลารับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 จากรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 เ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริ...

29 มกราคม 2564

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยกา...

4 มกราคม 2564

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 (People's Audit/ PA 25) เปิดรับสม้คร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งรับสม...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมของสำนักงาน ก.พ.ร....

18 พฤศจิกายน 2563

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการศึกษาอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล” หลักสูตร “พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service”...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุล...

9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2563 ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ CoPs "ถอดรหัส : การละเว้...

30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ CoPs "ถอดรหัส : การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนีย...

26 ตุลาคม 2563

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และเปิดการศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป...