โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร...

23 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital disruptive world...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให...

2 ธันวาคม 2562

การสมัครเข้ารัับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 24...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างย...

26 พฤศจิกายน 2562

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 7 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ในก...

24 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณกลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง”ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่าง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริ...

18 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น5) ประจำปี 2563 กำหนดอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 - 18.30 น. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning)...

24 กันยายน 2562

ตามที่สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 17 มิถุ...