โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด...

29 พฤษภาคม 2563

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่างแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ” ที่มุ่งพัฒนาด้านดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานใ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจั...

27 พฤษภาคม 2563

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ CoPs "มหาดไทยร่วมใจขับเค...

10 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ CoPs "มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...