แหล่งน้ำ (การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ)

11 สิงหาคม 2560

มาตรการระยะสั้น
       
จังหวัดมีนโยบายยึดถือภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่ประชาชนเคยกักเก็บน้ำให้เต็มเพื่อใช้ในฤดูแล้ง  จึงได้กำหนดแนวทางให้อำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสร้างแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ตอนฤดูแล้ง  โดยแนะนำให้จัดสร้างถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินทุกครัวเรือนเพื่อกักเก็บน้ำ  จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1)   กำหนดให้หมู่บ้านจัดสรรหรือประชาชนที่จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัยใหม่  ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคประจำครัวเรือน
(2)   ผันน้ำจากบางปะกงเข้าสู่อ่างเก็บน้ำบางพระ  เริ่มระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคมของทุกปี  เพื่อนำน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาภายในจังหวัด
(3)   มีการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ร่วมกัน  โดยการวางท่อผันน้ำเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน
(4)   ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มได้แก่  อ่างเก็บน้ำคลองหลวง  มาบหวายโสม  และอ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า

มาตรการระยะยาว
รัฐบาลต้องลงทุนวางท่อเพื่อผันน้ำจากทะเลสาบกัมพูชามายังอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อเป็นน้ำต้นทุนส่งต่อยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก