การกำจัดขยะด้วยกระบวนการทางความร้อนสูง พร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า

11 สิงหาคม 2560

ด้วยจังหวัดชลบุรี  เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทั้งสาขาอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว  การบริการ  หมู่บ้านจัดสรร  โรงแรม  รีสอร์ท ฯลฯ  ปีหนึ่ง ๆ มากกว่า  5-10%  ต่อเนื่องทุกปี  เป็นเหตุให้มีประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาในเขตจังหวัดชลบุรี  เพื่อทำการค้า  การลงทุน  หางานทำ  มาท่องเที่ยว  และซื้อบ้านอยู่อาศัย  เป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เขตเมืองพัทยาจุดเดียวปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า  6  ล้านคน เป็นเหตุให้จังหวัดชลบุรีมีปริมาณขยะวันหนึ่ง ๆ จำนวนมาก  และท้องถิ่นยังคงใช้วิธีกำจัดขยะรูปแบบฝังกลบ (Land filled)  -ซึ่งไม่เหมาะสมต่อสภาพเมืองของจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากก่อให้เกิดมลภาวะด้านกลิ่น  น้ำเสียใต้ดิน  และแมลงวันพาหะนำเชื้อโรคมากมาย  ด้วยการขยายตัวของชุมชนมีการขยายตัวมากเกือบเต็มพื้นที่  ทำให้ไม่มีพื้นที่รองรับการกำจัดขยะโดยระบบฝังกลบได้อีกต่อไป  ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีนโยบายให้ใช้วิธีกำจัดขยะโดยการเผาและใช้พลังงานความร้อนจากการเผาโดยอุณหภูมิ  800  องศา ขึ้นไป  แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่เพื่อกำจัดขยะด้วยการเผาเป็น  3 กลุ่มอำเภอ คือ 
1. กลุ่มอำเภอเมือง และอำเภอศรีราชา 
2. กลุ่มอำเภอบ้านบึง,  อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง,  อำเภอบ่อทอง  และอำเภอหนองใหญ่ 
3. กลุ่มอำเภอบางละมุง, เมืองพัทยา  และอำเภอสัตหีบ 
 
การกำจัดขยะด้วยกระบวนการทางความร้อนสูงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าในทุกกลุ่มจะมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ
1. ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน  100%  เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเอง 
2. ท้องถิ่นกลุ่มอำเภอที่กำหนดแต่ละกลุ่มมีหน้าที่จัดเก็บขยะ  และนำส่งโรงงานกำจัดขยะ 
3. ท้องถิ่นต้องจ่ายค่ากำจัดเป็นอัตราต่อหน่วย  1  ตัน/ 300-500  บาท  (รายละเอียดอัตราค่ากำจัดขยะจะมีการบันทึกตกลงอีกครั้งหนึ่ง) ให้กับโรงงาน 
4. ท้องถิ่นให้เอกชนรับสัมปทานดำเนินการไม่เกิน  30  ปี  ผู้ลงทุนจะต้องส่งมอบโรงงานกำจัดขยะให้ตกเป็นของท้องถิ่น  เมื่อสิ้นอายุสัมปทาน 
ระหว่างอายุสัมปทานผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการฝึกหัด  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นให้สามารถเข้าดำเนินการเองได้เมื่อได้รับมอบโรงงานในอนาคต
 
ปัจจุบันในกลุ่มอำเภอเขตอำเภอบางละมุง  อำเภอสัตหีบ  และเมืองพัทยาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ซียูจียู  เอ็นไวรอนเมนทอล  โปรเท็คชั่น  แอนด์ รีซอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด (CU.GU) ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเตาเผาขยะมากกว่า  20  ปี  ให้ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว  โดยใช้พื้นที่ฝังกลบขยะของเมืองพัทยาเดิมที่เมืองพัทยาดำเนินการกลบฝังอยู่และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการกำจัดขยะด้วยกระบวนการทางความร้อน  ระหว่างจังหวัดชลบุรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในเขตพื้นที่  3  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยากับบริษัท  ซียูจียู  เอ็นไวรอนเมนทอล  โปรเท็คชั่น  แอนด์  รีซอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด โดย นายหลิน  หยาง  ประธานกรรมการผู้มีอำนาจ  เพื่อร่วมกันดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้