ระบบ logistic (Public Transportation)

11 สิงหาคม 2560

เป็นกระบวนการวางแผน  การดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ  การเก็บรักษาสินค้า  บริการ  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งระบบ Logistic ที่ดีจะต้องมีต้นทุนโดยรวมของทุกขั้นตอนที่อยู่ในระดับต่ำ และรวดเร็ว  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

จังหวัดชลบุรี  ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  เนื่องจากปัจจุบันมีรถขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกไปท่าเรือแหลมฉบังตกวันละ  10,000  คัน  ดังนั้นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมระบบ  Logistic ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการคงจะหนีไม่พ้นเรื่องระบบขนส่ง  ดังนั้น  ปัจจัยที่จะส่งเสริมจะประกอบด้วย
1.       การเพิ่มช่องจราจรถนนสายหลักมุ่งสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
2.       ผลักดันให้เกิดระบบการขนส่งระบบราง โดยเฉพาะโครงการรางรถไฟรางคู่
3.       ขยายเพิ่มช่องจราจรถนนสายรองที่เป็นถนนเครือข่ายในการมุ่งสู่ท่าเรือแหลมฉบัง

นอกจากนี้  จังหวัดจะต้องดำเนินการซึ่งเป็นโครงการเสริมการดำเนินการเรื่อง Logistic ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งจะประกอบด้วย
1.       การจัดระเบียบการใช้ถนน
2.       ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมใช้การขนส่งทางรถไฟ
3.       ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในด้าน Logistic
4.       เร่งรัดติดตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การสร้างท่าเรือขนถ่ายสินค้า  การก่อสร้างรถไฟรางคู่
5.       จังหวัดจัดตั้งงบประมาณเองเพื่อสร้างเส้นทางขนส่งเสริม
รวบรวมกฎหมายที่สร้างปัญหาให้ระบบ Logisticแล้วนำเสนอส่วนกลางเพื่อแก้ไขกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า