แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565


เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ระยะ 5 ปี (วิสัยทัศน์)

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” 


ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด 1. สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 4. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 แห่ง

ตัวชี้วัด 5. สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด 6. เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ตัวชี้วัด 7. จำนวนกลุ่มพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้สำเร็จ จำนวน 5 แห่ง

ตัวชี้วัด 8. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ไร่

ตัวชี้วัด 9. พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) จำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 10. มีนวัตกรรมระบบโครงข่ายสินค้า ระบบขนส่งสาธารณะ และการท่องเที่ยว จำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 11. สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทุกช่วงวัย  ด้วยนวัตกรรมเกษตร จำนวน 2 เรื่อง


ดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

ประเด็นที่ 1 | ประเด็นที่ 2 | ประเด็นที่ 3 | ประเด็นที่ 4 | ประเด็นที่ 5 | ประเด็นที่ 6 |  จ1 | ใบคั่น | ภาคผนวก ก | ภาคผนวก ข

ปก | สารบัญ | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2(1) | ส่วนที่ 2(2) | ส่วนที่ 2(3) | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 5(1) | ส่วนที่ 5(2) | ส่วนที่ 5(3) | ส่วนที่ 5(4)