ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4803/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

4 ตุลาคม 2565

222 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 6347/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

29 ธันวาคม 2564

2950 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5682/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

12 พฤศจิกายน 2564

2412 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2277/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

12 พฤษภาคม 2564

3076 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 343/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง

21 มกราคม 2564

8217 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4404/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2 พฤศจิกายน 2563

654 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3003/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

10 สิงหาคม 2563

1732 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 777/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

4 มีนาคม 2563

327 ครั้ง