ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 777/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

4 มีนาคม 2563

438 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5341/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

23 ธันวาคม 2562

328 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4085/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2 ตุลาคม 2562

712 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2984/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

6 สิงหาคม 2562

301 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4688/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

23 ตุลาคม 2561

500 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4465/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

8 ตุลาคม 2561

0 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4779/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

15 มีนาคม 2561

608 ครั้ง