การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4688/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

23 ตุลาคม 2561

351 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4465/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

8 ตุลาคม 2561

0 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4779/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

15 มีนาคม 2561

418 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2057/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 ยกเลิกคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2561

738 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2058/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

13 กุมภาพันธ์ 2561

1 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1375/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

13 กุมภาพันธ์ 2561

521 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5679/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2561

585 ครั้ง