ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแ...

20 ตุลาคม 2563

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังสำรองน้ำ) สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแ...

20 ตุลาคม 2563

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังสำรองน้ำ) สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร บริเวณตลาดนัดสหชัย...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแ...

20 ตุลาคม 2563

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังสำรองน้ำ) สูง ไม่น้อยกว่า 15 เมตร บริเวณวัดสัตหีบ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแ...

20 ตุลาคม 2563

ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังสำรองน้ำ) สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร บริเวณวัดเทพประสาท...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงกา...

18 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่ง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพั...

20 กันยายน 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในถาคตะวันออกรองรับ EEC ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไ...