แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรสร้างมูลค่า

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาคน และชุมชน ให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพ และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม


ปก | สารบัญ | แผนที่ | จัดลำดับใหม่ | สรุป จ2 คจชใบคั่น

สำหรับการดาวน์โหลดประเด็นต่างๆ กรุณาคลิกที่หัวข้อประเด็นการพัฒนาแต่ละข้อ