แบบสำรวจความพึงพอใจ

คำชี้แจง

คำถามต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความพึงพอใจในการใช้งานเว็บของจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อจะนำคะแนนที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ

1.2 อายุ

กรุณาระบุความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศของจังหวัดชลบุรี

(ระดับคะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยมาก)

1. คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?

ความเห็นเพิ่มเติม

ท่านมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดชลบุรีหรือไม่อย่างไร( โปรดแสดงความคิดเห็น )