ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563

o25-o26 ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล