หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสจ.ชลบุรี

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

- แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

- การเสวนา KM Online

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- หลักเกณฑ์แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 256