ชบ 0017.2/ว 7799 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รุจิภาส 0909788096 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

16 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม 106 ครั้ง

ด่วนที่สุด