ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 9"

เข้าชม 17 ครั้ง

16 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 9"