กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ โทร. 0 3819 5163

29 ตุลาคม 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม 873 ครั้ง

2 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ
เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน: 15,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน

การรับสมัคร: ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ
อาคารคณะศิลปศาสตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ
โทร. 0 3819 5163