แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนมาดำเนินการทำสัญญาซื้อขายอสังหสริมทรัพย์พร้อมขอรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนก่อนการวางทรัพย์ฯ

เข้าชม 79 ครั้ง

25 สิงหาคม 2565

แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนมาดำเนินการทำสัญญาซื้อขายอสังหสริมทรัพย์พร้อมขอรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่
ถูกเวนคืนก่อนการวางทรัพย์ฯ