แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด ๑.๑   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๒   รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๓   มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๔   จำนวนโครงการถนนที่ก่อสร้างและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๑.๕   สถานพยาบาลได้รับรองคุณภาพ HA เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด ๑.๖   เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด ๑.๗  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด ๑.๘   พื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น

รายละเอียด   ข้อมูลพื้นฐาน   ข้อมูลเศรษฐกิจ   ข้อมูลสังคม   ความต้องการจากพื้นที่   บทวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด   สรุปแผนพัฒนาจังหวัดฯ   รวม