วิสัยทัศน์จังหวัดและพันธกิจ

สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน” 

 

ค่านิยมจังหวัดชลบุรี

"สร้างเสริมความจงรักภักดี ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน"


พันธกิจ

๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน

๓. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีิวิตและทรัพย์สิน

๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

การท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) ปศุสัตว์ ประมง และศูนย์กลาง Logistics (ทางบก: รถ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง ทางน้ำ: ท่าเทียบเรือต่างๆ ทางอากาศ: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา –ระยอง-พัทยา)