กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

- นางกชพร ไกยสุทธิ ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

- นายขันชัย ประมวลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- น.ส.สิริยา เพชรเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล

- น.ส.ศุภนุช ธีรจินดามณี พนักงานทรัพยากรบุคคล

- นายธีระศักดิ์ อุสาหะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- น.ส.ณัฐจิรพัส ชินาธิปธนาศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ

- น.ส.สุกัญญา  มณีวงศ์วิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- น.ส.สิริกรฐ์  สหายา พนักงานบริหารงานทั่วไป