กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

- น.ส.สุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

- น.ส.ทรงลักษณ์ อภิบาลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (มาช่วยราชการ)

- น.ส.นรีกาญจน์ งดกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายทศพล เลอสุวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายรุจิภาส รุ่งดำรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายนพรัตน์ เนตรทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- นายพยุงศักดิ์ ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- นายปฏิภาณ แก้วเหลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- นายต้องชนะ  สันทัดรัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

- น.ส.รุ่งทิวา แสงจ้า พนักงานบริหารงานทั่วไป 

- นายสมานชัย เกษี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน