กระทรวงสาธารณสุข

- สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 29/9 หมู่4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3893 2450 , 0 3811 9777

- รงพยาบาลชลบุรี

ที่ตั้ง 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3893 1000-9

- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ที่ตั้ง 290 ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3832 0200-49

- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 29 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5663-5

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ที่ตั้ง 69/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 5532-4, 0 3828 2608, 0 3879 7090

- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ที่ตั้ง 300 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3878 4001-5, 0 3845 5632-6

- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 100 ม.1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3839 7233, 0 3839 7464, 0 3846  7249-51

- ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

ที่ตั้ง 43 ม.7 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3814 8165-9

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 29/58 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 7057-8, 0 3827 1881-2

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี

ที่ตั้ง 59/2 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3845 5269, 0 3845 5165, 0 3878 4006-7, 0 3878 4533

- ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ที่ตั้ง 444 ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0 3834 3570-8

- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 3.1 ศรีราชา

ที่ตั้ง 20 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 1536, 0 3831 1529

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ตั้ง 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0 3839 4850-3, 0 3838 6554