กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 
0 3827 7877, 0 3828 2586

- ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรี)

ที่ตั้ง 104 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 0100, 0 3824 1072

- สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง

ที่ตั้ง 61 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 1373, 0 3824 1492

- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง

ที่ตั้ง 40 หมู่ 4 ซ.บางละมุง 2 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 1121, 0 3824 1759

- สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์

ที่ตั้ง 105 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 1741-2

- สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

ที่ตั้ง 104/27 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3823 4402-3

- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 61/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3823 4430

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 40 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 0220,  3824 0135

- สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

ที่ตั้ง 172/9 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 0938-9, 0 3824 0821, 0 3824 1820

- สนง.เคหะชุมชนชลบุรี 1 (พัทยา)

ที่ตั้ง 160 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0 3807 8760-2, 0 3848 9171-3

- สนง.เคหะชุมชนแหลมฉบัง

ที่ตั้ง 201 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3849 4993-4, 0 3849 0359, 0 3840 0155

- สนง.เคหะชุมชนชลบุรี 2 (บ้านเซิด)

ที่ตั้ง 37 หมู่ 7 ถ.สายบ้านโรงนา-นางู ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3846 6982-3

- บ้านมิตรไมตรีชลบุรี

ที่ตั้ง 3/109 หมู่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.  0 3822 3050, 0 3822 3607