กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3828 4204-5

- สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 68/5 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 8187, 0 3827 1697

- สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 202 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3839 8049-50

- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 4045, 0 3828 5286, 0 3828 5256

- สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3846 7254

- สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ม.3 ถ.นารถมนตเสวี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.  0 3839 8044-5

- ศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3

ที่ตั้ง 200 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3878 4071, 0 3845 5071

- สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี 

ที่ตั้ง 4/5 ถ.สุรศักดิ์ 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3832 2482, 0 3831 2982

- สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

ที่ตั้ง 4/5 ถ.สุรศักดิ์ 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3832 1583, 0 3832 1045, 0 3832 1841

- สนง.พัฒนาที่ดินเขต 2

ที่ตั้ง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3835 1408-10

- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 10/1 ม.4 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3838 9106-7

- สนง.ชลประทานที่ 9

ที่ตั้ง 143/1 ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3834 1432-3, 0 3834 1252-4, 0 3877 7497

- โครงการก่อสร้าง 2

ที่ตั้ง ตู้ ปณ.13 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3834 3884-5, 0 3834 3891-2, 0 3834 3869-70

- โครงการก่อสร้าง 1 สนง.ชลประทานที่ 9

ที่ตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3877 7522, 0 3834 1252-4, 0 3834 1255, 0 3834 1433

- โครงการชลประทานชลบุรี

ที่ตั้ง 101/253 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3834 1350, 0 3834 1252-5, 0 3834 1041, 0 3835 7975

- สนง.ก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ที่ตั้ง 168 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0 3816 7285-6

- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

ที่ตั้ง 30 ม.10 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0 3820 9201-2

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 229 ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โทร. 0 3826 3351-3

- สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

ที่ตั้ง 184/9 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3835 1261-2, 0 3835 1398

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7)

ที่ตั้ง 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3834 1166, 0 3834 2230

- ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง อาคารท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3840 9348, 0 3840 9356

- สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง

ที่ตั้ง 41/14 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.  0 3832 6512, 0 3831 2532

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

ที่ตั้ง 844 ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0 3874 2116-20

- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี (ศูนย์บริหารศัตรูพืช)

ที่ตั้ง 15 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20120
โทร.  0 3823 1271, 0 3823 1995

- สำนักงานเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง 68/266 ม.2 (อาคาร สนง.เกษตรจังหวัด) ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0 3828 6878-9