โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 11   บ้านมาบฟักทอง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

พระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สรุปพระราชดำริ      

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  และพระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราดำริให้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือเกษตรกรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกัน ก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดีอยู่ดี” ต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงมีลักษณะของการมองผลสำเร็จที่เป็นการคุ้มค่ามากกว่าการคุ้มทุน นอกจากนี้ยังทรงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในภาพที่ดี  มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว

            โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ   เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นที่ดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ จะอยู่ห่างไกลจากชุมชน อยู่ในเขตทุรกันดาร การเข้าไปพัฒนาการเกษตรของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก  โดยมีหลักการสำคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด  การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเองและสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการสืบเนื่องมากจากพระราชดำริ ดังนั้นในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคคลเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรของชุมชน

2. เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสู่ชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

ประเภทของโครงการ

สิ่งแวดล้อม

สรุปลักษณะของโครงการ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ ได้แบ่งพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดูแล ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 5 ไร่ ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร โดยการจัดหมวดหมู่สรรพคุณการรักษาโรคมีทั้งพืชสมุนไพรยืนต้นและสมุนไพรล้มลุก

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ

ปี 2525

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน

และแหล่งที่มาของงบประมาณ

            ปีงบประมาณ                จำนวนเงิน                          แหล่งที่มา
           2548                       20,000 บาท                  กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2549                       25,000 บาท                 กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2550                       20,000 บาท                 กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2551                       20,000 บาท                 กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงาน